Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Bos Truckbekleding

Artikel 1: Definities

1. Bos Truckbekleding, gevestigd te Oldehove, KvK-nummer 66486661, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper
2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen. overeenkomsten en leveringen van de diensten door of namens de verkoper.
2. Awijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.

Artikel 3: Betaling

1. De volledige koopsom wordt altijd binnen 14 dagen voldaan na afronden van een geplaatste bestelling. Bij reserveringen wordt er in sommige gevallen een aanbetaling verwacht, In dat geval krijgt de
koper een bewijs van reservering en aanbetaling.
2. Betaalt kopere niet op tijd, dan is hij in gebreke. Blijft koper in gebreke, dan is verkoper gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat koper aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
3. Blijft koper in gebreke, dan zal verkoper tot invordering overgaan. De kosten met betrekkimg tot die invordering komen voor rekening van de koper. Deze incassokosten worden berekend aan de hand
van het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling de koper zijn de vorderingen van de verkoper op koper onmiddelijk opeisbaar.
5. Weigert koper zijn medewerking aan de uitvoering van de opdracht door verkoper, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de verkoper te betalen.

Artikel 4: Anbiedingen, offertes en prijs

1. Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn van aanvaarding in genoemd. Wordt het aanbod niet binnen de gestelde termijn aanvaard dan vervalt het aanbod.
2. Levertijden in offertes zijn indicatief en geven koper bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Aanbiedingen en offertes gelden neit automatisch voor nabestellingen. Partijen moeten dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.
4. De op aanbiedingen, offertes en facturen genoemde prijs bestaat uit de koopprijs inclusief de verschuldigde btw en eventuele andere overheidsheffingen.

Artikel 5: Herroepingsrecht

1. De consumetn krijgt het recht om na ontvangst van de bestellingen binnen dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden (herroepingsrecht). De termijn begint te lopen vanf het
moment dat de (gehele) bestelling door consument is ontvangen.
2. Er bestaat geen herroepingsrecht wanneer producten volgens zijn specificaties op maat zijn gemaakt.
3. De consument kan een herroepingsformulier van koper gebruiken. Verkoper is gehoudende dit terstond aan de verkoper ter beschikking te stellen.
4. Tijdens de bedenktijs zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het produict slecht in die matte uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij het ongebruikte en onbeschadigde product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele
verzendverpakking aan de verkoper retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 6: Wijziging van overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht noodzakelijk is om de verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen
partijen tijdig en in onderlinge overleg de overeenkomst aan.
2. Indien pratijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van de voltooiing van de uitvoering daardoor worden beinvloed. Verkoper stelt de koper hiervan tijdig
op de hoogte.
3. Indien wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiele en/of kalitatieve consequenties heeft, licht de verkoper koper hierover vooraf schriftelijk in.
4. Indien partijen een vaste prijs zijn overeengekomen, geeft verkoper daarbij aan in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolgen heeft.
5. in afwijking van het bepaalde in de het derde lid van dit artikel kan verkoper geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden dia aan hem
kunnen worden toegerekend.

Artikel 7: Oplevering en risico-overgang

1. Zodra het gekochte door de koper in ontvangst is genomen, gaat het risico over van de verkoper naar koper.

Artikel 8: Onderzoek en reclames

1. Koper is gehouden het geleverde op het moment van de (af)levering, maar in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen partijen zijn overeengekomen, althans dat kwaliteit en kwantiteit voldoen aan de eisen die daaraan in de normale (handels)verkeer gelden.
2. Reclames met betrekking tot beschadiging, tekorten of verlies van geleverde goederen moeten binnen 10 werkdagen na de dag van aflevering van de goederen door koper schriftelijk worden ingediend.
3. Bij gegrondverklaring van de klacht binnen de gestelde termijn heeft verkoper het recht om of te herstellen, of opnieuw te leveren, of om van de levering af te zien en koper een creditnota te sturen voor
dat deel van de koopprijs.
4. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en vershcil in kwaliteit, aantal , maat of afwerking kunnen niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
5. Klachten met betrekking tot een bepaald product hebben geen invloed op andere producten dan wel onderdelen behorende bij diezelfde overeenkomst.
6. Na het verwerken van de goederen bij koper worden geen reclames meer geaccepteerd.

Artikel 9: Monsters en modellen

1. Is aan de koper een monster öf model getoond of verstrekt, dan wordt het slechts als aanduiding te zijn verstrekt zondern dat de te leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden. Dit is anders als
partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat de te leveren zaak wel daarmee zal overeenstemmen.
2. Bij overeenkomsten te zake van een onroerende zaal wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens slecht als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de te
leveren zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 10: levering

1. Levering van gekochte vind plaats, als aan de betalingverplichting is voldaan.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat gekochte is bevestigt.
3. Indien koper afname weigert of nalatig is in het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaak voor rekening en risico van koper op te
slaan.
4. Indien de zaken worden bezorgd, is verkoper gerechtigd om eventuele bezorgkosten in rekening te brengen.
5. Indien verkoper gegevens van koper nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze gegegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6. Een door verkoper opgegeven termijn voor levering is indicatief. Dit is nooit een fatale termijn.
7. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij partijen dit anders schriftelijk zijn overeengekomen of aan deellevering geen zelfstandige waarde toekent. Verkoper is bij levering bij delen
gerechtigd deze delen afzonderlijk te factureren.

Aritkel 11: Overmacht.

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoen door overmacht, dan is hij niet aansprakelijk voor door koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van de aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de
normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet door koper kan worden verlangd.
3. Voorts verstaan partijen onder overmacht de omstandigheid dat toeleveringsbedrijven waarvan verkoper afhankelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, niet aan de contractuele verplichtingen
jegens verkoper voldone, tenzij zulks aan verkoper te verwijten is.
4. Indien zich een situatie als hiervoor bedoeld als gevolg waarvan verkoper niet aan zijn verplichtingen jegens koper kan voldoen, dan worden die verplichtingen opgeschort zoland de verkoper niet aan
zijn verplichtingen kan voldoen.
5. Ingeval de overmacht langer dan drie maanden voortduurt, heeft koper het recht de overeenkomst met onmiddelijke ingang te ontbinden. Ontbinding kan alleen via een aangetekende brief.

Artikel 12: Overdracht van rechten

1. Rechten van een partij uit deze overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijk instemming van de andere pattij. Deze bepaling geldt als een beding met
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgelijk Wetboek.

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

1. De bij verkoper aanwezige zaken en geleverde zaken en onderdelen blijven eigendom van verkoper totdat koper de gehele afgesproken prijs heeft betaald. Tot die tijd kan verkoper zich beroepen op
zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
2. Indien de overengekomen vooruit te betalen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft verkoper het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is
voldaan. Er is dan sprake van schuldeisersverzuim. Een verlate levering kan in dat geval niet aan verkoper worden tegengeworpen.
3. Verkoper is niet bevoegd de onder zijn eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
4. In geval van liquidatie, insolvetnie of surseance van betaling van koper zijn de verplichtingen van koper onmiddelijk opeisbaar.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
2. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van verkoper voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 15: Klachtplicht

1. Koper is veplicht klachten over de verrichte werkzaamheden direct te melden aan de verkoper. De klacht bevat een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat verkoper in staat
in hierop adequaat te reageren.
2. Is een klacht gegrond, dan is verkoper gehouden het goed te herstellen en eventueel te vervangen.

Artikel 16: Garanties

1. Indien in de overeenkomst garanties zijn opgenomen, geldt het hiernavolgende. Verkoper garandeert dat het gekochte aan de overeenkomst beantwoordt, dat het zonder gebreken zal functioneren en
dat het geschikt is voor het geburik dat koper voornemens is ervan te maken. Deze garantie geldt voor een periode van twee kalenderjaren na ontvangst van het gekochte door koper.
2. De bedoelde garantie strekt ertoe om tussen verkoper en koper een zodanige risicoverdeling tot stand te brengen dat de gevolgen van een inbreuk op een garantie steeds volledig voor rekening en
risico van verkoper zich ter zake een inbreuk op een garantie nooit kan beroepen op artikel 6:75 BW. Het bepaalde in vorige zin geldt ook als inbreuk bij koper bekend was of bekend had kunnen zijn
door het verrichten van onderzoek.
3. de genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer -zonder toestemming- koper of derden wijzijgingen hebben
aangebracht dan wel geprobeerd hebben aan te brengen of het gekochte hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor gekochte niet bestemd is.
4. Indine de door verkoper verstrekte garantie betrekking heeft op een door een derde geproduceerde zaak is de garantie beperkt tot de garantie die door die producent wordt verstrekt.

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter ini het arrondissement waar Bos truckbekleding is gevestigt en kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
dwingend anders voorschrijft.
3. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
4. Waneer in een gerechtelijke procedure een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven overige bepalingen onveminderd van
kracht.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Bos Truckbekleding

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2017 - 2021 Bos Truckbekleding | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel